×
<
>

Sady Milady Horákové

Máme za to, že pro revitalizaci parku je potřeba vytvořit svébytnou prostorovou kompozici, která tomuto území dá novou kvalitu, ale zároveň bude organicky reagovat na svoje okolí a zachová paměť místa. Koncept vychází z myšlenky soustředit aktivity v parku přímo do jeho centra a ostatní plochy ponechat v klidovém přírodním stavu. Uprostřed navrhujeme veřejné prostranství, kt. je organicky napojeno na okolí. Tento organismus je uvnitř rozdělen na jednotlivé buňky sloužící různým aktivitám.

Cestní síť je navržena v souladu s hlavními proudy pohybu lidí skrz park. Zachováváme osu parku od Krajského úřadu do středu, kde v místě původního krematoria umísťujeme nový pavilon. Ve východ. části upozorňujeme na žid. hřbitov pomocí cest, kopírujících hřbitovní chodníky. V záp. části navrhujeme výsadbu cibulovin, které připomenou kudy vedly chodníky katol. hřbitova. Další vrstvou jsou fragmenty stávajících asfalt. cest, které částečně využijeme jako zpevněné plochy pro aktivity a posezení.

AKTIVITY

Do centr. části navrhujeme dětské hřiště, workout a skatepark. Dále jsou zde trávníky s veřejnými grilovišti a trávník. plochy pro relaxaci. Mezi těmito plochami se rozpíná veřejné prostranství s vodní plochou a pavilonem. Pavilon funguje jako variabilní krytá platforma pro konání kulturních akcí.

MATERIÁLY, MOBILIÁŘ, OSVĚTLENÍ, SOCHY

Hlavní cesty jsou betonové, obvodové cesty z žulové dlažby a vedlejší cesty mlatové. Jako mobiliář pro park navrhujeme dřevěný nábytek WOODY od mmcité. Je doplněn plechovými prvky z cortenu jako jsou griloviště. V centrální části jsou navrženy betonové lavice. Na hlavní ose je rozmístěn nábytek MQ Enzi. Pro osvětlení jsou navrženy lampy iGuzzini, uprostřed parku jsou integrovaná světla v betonových lavicích. Umístění soch zachováváme. Sochu Vítězství práce umisťujeme do nové pozice na předpolí parku naproti Krajskému úřadu.

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Návrh zachovává max. počet stávajících stromů. Primární stromy se odstraňují na základě inventarizace a min. počtu stromů, které jsou v kolizi s nově navrženými zpevněnými plochami. Stromy, které jsou odstraňovány z kompozičních důvodů, patří mezi méně hodnotné. Stávající keře uvnitř i podél Varenské ul. jsou redukovány. V lokalitě je použita řada nově navržených typů vegetačních prvků, které maximalizují biolog. rozmanitost oblasti, minimalizují nároky na údržbu a vytvářejí společenstva odolná vůči extrémním klimatickým jevům.  Počítá se s postupnou obnovou a dosazováním stromů v parku. Používají se především původní druhy, např. javory, habr, jasan a lípa. Na zpevněných plochách se používají odolné druhy dřevin snášející městské prostředí, např. platan a sofora. V centrální zóně jsou intenzivně využívané travnaté plochy zavlažovány automatickou závlahou, která je napájena vodou z retenčních nádrží. U ostatních travnatých ploch se počítá s mozaikovitým kosením. Trávníky jsou doplněny liniovou výsadbou jarních cibulovin.

Na sev. a již. okraji parku se mezi stromy vine travnatý val, který tvoří bariéru od rušných komunikací. Modelování je vedeno tak, aby co nejméně zasahovalo do stávajících stromů. Výška modelace se bude pohybovat od několika centimetrů do max. 130cm nad úrovní stáv. terénu.

STAKEHOLDEŘI

Na pozemcích Židovské obce navrhujeme nové cesty pouze ve stopě stávajících a nebo původních hřbitovních cest. Pozemek nemocnice je oddělený plotem s brankami, je zde navržena nová mlat. cesta a mobiliář. Návrh pamatuje na všechny věk. kategorie obyvatel.

  1. Místo: Ostrava
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Spolupráce: Atelier Divo s.r.o.
  4. Soutěž: 2022
  5. Pořadatel soutěže: MAPPA
  6. Média: ,