×
<
>

Mírové náměstí Hodonín

Náměstí by se mělo stát příjemným prostorem pro všechny generace obyvatel města. Koncept našeho návrhu vychází z historické - racionálně členěné - podoby náměstí. Náměstí hierarchizujeme a zprůchodňujeme. Dvě hlavní cesty podél okraje parku jsou propojeny pruhy zpevněných ploch s různými funkcemi a aktivitami. Každý si na náměstí najde svoje místo. Stávající zdravé stromy uchovávají paměť a atmosféru parku. Vzrostlou zeleň tedy zachováváme a dále koncepčně doplňujeme. Středem parku prochází pěšinka lemovaná travinovými záhony. Prostor před školou zpřehledňujeme, doplňujeme o mobiliář a drobnou venkovní učebnu.

Návrh úprav vychází z historického členění náměstí. Park byl rozdělen na tři hlavní části navazující na uliční síť ve 30. letech nově založené modernistické čtvrti. Hlavní cesty vedly po obvodu takto vymezených ploch a také středem parku v podélném směru. Tato historická stopa se stává osnovou našeho návrhu. Dvě hlavní cesty podél okraje parku jsou propojeny pruhy zpevněných ploch s různým funkčním využitím. Příčně orientované plochy hierarchizují a propojují celý prostor parku.

Chceme obnovit a podtrhnout původní velkorysost parku jasným vymezením okraje parku podél komunikace. To zahrnuje odstranění bariér (keře a zábradlí), zvýraznění a doplnění různorodého stromořadí (výsadba kaštanů po delších stranách parku), výsadba lip po východním a západním okraji parku a trasováním mlatových cest podél severní a jižní strany náměstí.

V útrobách takto vymezeného parku vznikají různorodé prostory pro všechny věkové generace obyvatel města. V návaznosti na přiléhající ulice umisťujeme otevřenější veřejné prostory jako je malé náměstíčko, dětské hřiště. Na předprostor školy pak logicky navazuje více městský reprezentativní prostor piazetty z betonu s vodním prvkem a možností vystavování uměleckých děl. Větší prostory doplňují méně výrazné pásy pro menší skupiny návštěvníků. Je to mlatové hřiště pro petanque, workoutový prostor pro posilování v přírodě nebo dřevěné podium s lavicemi.

Středem parku a loukou, vhodnou pro piknik a různé míčové hry, prochází úzká cestička z žulové dlažby. Zvlněná pěšinka propojuje veškeré funkční plochy.

Obvodové chodníky a komunikace

Řešení by mělo odpovídat současnému standardu navrhování jiných veřejných ploch v Hodoníně. Zpevněné plochy náměstí by neměly vybočovat ze standardů města.

Chodníky navrhujeme v dlažbě z řezano-štípané žuly o formátu cca 35x35cm. Na asfaltovou jednosměrnou komunikaci  (šířka 3m) a vyvýšené křižovatky z pojízdné žulové dlažby (15×15) navazují plochy pro parkování z dlažby s větší spárou umožňující zasakování. Podél rezidenční výstavby ponecháváme chodníky v šíři min. 1,5m doplňujeme o dělící pás travnatých ploch se stromořadím ve sponu 10m. Spolu s plochami pro parkování vytváří přirozený zasakovací pás.

Dopravní řešení

Komunikace při severní a jižní straně náměstí navrhujeme jako jednosměrné. Východní stranu náměstí v ulici Havlíčkova ponecháváme ve stávajícím jednosměnném provozu.  Variantně je možné ulici Havlíčkovu v prostoru náměstí uvažovat také jako obousměrnou. Vymisťujeme parkovací stání z obou kratších stran náměstí. Navrhujeme vyvýšené křižovatky – přechody pro chodce s vyznačením zebrou, případně obytnou zónou.

Koncepce zeleně a péče o ni

Stav

Nekoncepčnost a zanedbanost stávající zeleně způsobuje nepřehlednost prostoru náměstí. Navrhujeme kompletní odstranění stávajících keřů, které tvoří zásadní bariéry podél parku.

Návrh

Podrost pod stromovým lemem Do podrostu pod jehličnany, případně ve stinných částech stromořadí podél parku je navržen půdopokryvný stálezelený brslen Euonymus fortunei  ‘Minimus‘ v kombinaci s nízkými okrasnými travinami (např. Sesleria autumnalis) a nízkými trvalkami okrasnými květem (např. Campanula poscharkyana).

Záhony s okrasnými trávami

Záhony tvořené převážně okrasnými trávami s vmísenými nepravidelnými pásy výrazněji kvetoucích trvalek. Druhová skladba např. Deschampsia caespitosa, Andropogon scoparius, Salvia nemorosa, Perovskia atriplicifolia, Phlomis russelina. Díky výšce přibližně do pasu tvoří zelený gradient, čímž je nahrazena funkce odstraněného keřového patra. Zároveň ale necloní průhledům pro zachování přehlednosti prostoru parku.

Pobytový trávník

Velké plochy pobytového trávníku umožňující různé druhy aktivit na slunci či ve stínu. Do trávníku mají být vysazeny skupiny jarních cibulovin (např. Scilla siberica, Muscari armeniacum).

Stávající zdravé vzrostlé dřeviny uchovávají paměť a atmosféru místa, a proto je v co největší míře navrhujeme zachovat. Nicméně druhová skladba stromů je v současnosti poněkud chaotická a postrádá jasnou kompozici. V rámci postupné obnovy stromového patra tedy navrhujeme usměrnění druhové skladby.

Hospodaření s vodou  – zasakování

Většina plochy náměstí je navržena jako propustná pro vodu. Stromořadí jsou sázena do zelených pruhů nebo do propustné dlažby s propojeným kořenovým prostorem, který zajišťuje správnou distribuci vody mezi stromy. Dešťová voda ze střechy školy je svedena do nádrže, z které je voda distribuována k zeleni v předprostoru školy. Dešťová voda ze střechy zázemí parku je využita pro vodní prvek na piazettě. Ze zpevněných ploch je voda odváděna k přilehlým stromořadím.

  1. Místo: Hodonín - Mírové náměstí
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Stav: Soutěž
  4. Pořadatel: Město Hodonín
  5. Hodnocení poroty: Odměna