×
<
>

Vysokoškolské koleje ŠKODA AUTO

Studie pracuje s očištěním řešených objektů od chaotických nepůvodních vrstev a maximálním architektonickým sjednocením povrchů objemu, který je sám osobě zajímavě komplexní. Uvedený přístup je uplatněn v práci s povrchem fasády – odstranění novodobých říms na zateplené části fasády, zjednodušení jejího reliéfu a barevné sjednocení celého objektu – i se střešní krajinou – odstranění početných vikýřů a jejich nahrazení zvenku nenápadnými pásovými vikýři. Členění domů okenními otvory je (vyjma několika prostorů s novými důležitými funkcemi v parteru) maximálně zachováno.

Objekty č.p. 85 a č.p. 120 v Mladé Boleslavi jsou součástí středověkého opevnění Karmelu. V minulosti nejspíše propojené domy vytváří složitý „slepenec“ postupně vzniklých subobjemů s rozdílnými výškovými úrovněmi podlaží i hřebenů střech. Objekt č.p. 85 je starší, lze na něm nalézt gotické prvky. Objekt č.p. 120 byl přistavěn ke středověké hradbě později. Většina jeho nadzemních podlaží pochází z 19. století.

Dvě patra domu č.p. 85 jsou dnes využívána kavárnou. Kromě zmíněných prostor jsou oba objekty prázdné a v poměrně špatném stavu. Na domě čp.120 došlo k posledním stavebním úpravám zhruba před patnácti lety. Jednalo se o výměnu střechy, opravu a mírné zateplení fasády, výměnu oken, zhotovení nových stropů a sanaci nevíce poškozeného zdiva.

Detailnější popis historického vývoje a stavebních úprav obou domů zpracovává hrubý stavebně statický průzkum, který je k prověřovací studii přiložen. Standardní stavebně historický průzkum, který by zjistil nejen historicky hodnotné prvky domu, ale ověřil i skutečné parametry současných konstrukcí či provedeného systému odvodnění, které jsou nutným podkladem podrobnějšího statického průzkumu, nebyl nikdy proveden a pro další úpravy objektu by bylo příhodné jej nechat zpracovat.

Urbanistické řešení

Domy jsou situovány svou jižní fasádou do Komenského náměstí. Z východní strany sousedí s budovou Vzdělávacího centra Na Karmeli, na které navazuje komplex bývalého kláštera minoritů. Západní stranou se výhledem obrací do údolí řeky Jizery. Ze severní strany na domy navazuje rozlehlá zatravněná plocha s terasovitým svahem.

Hlavní přístupová komunikace objektu je umístěna z východu, navazuje na nejfrekventovanější okolní oblasti – Komenského náměstí, ulici Na Karmeli i oblast kláštera. Autům je zde umožněn přístup pouze z Vodkovy ulice (Komenského náměstí). V blízkosti vjezdu na pozemek je nově navrženo pět standardních parkovacích stání a jedno stání ZTP.

Studie pracuje s aktivizací v současnosti nevyužitých předprostorů budovy a zvýrazněním důležitých vstupů navrhovaných veřejných provozů. Kavárna s terasou v domě č.p. 85 je v dispozicích zachována. Její otevření se do Komenského náměstí je pouze přizpůsobeno estetice návrhu. Východní části domu naproti budově Vzdělávacího centra Na Karmeli dominuje pavlač a rozšířený anglický dvorek se zatravněným svahem. Zpřístupňují samostatné vchody do ubytovacích jednotek domu č.p. 85. Zejména dvorek pak vytváří potenciál příjemnějšího využití prostoru před bydlením. Za velkou částí východní fasády domu č.p. 120 se nachází společné, veřejností využitelné provozy studentského bydlení – knihovna/studovna v 2NP a přednáškový sál s menší kavárnou. Jsou zdůrazněny velkorysým prosklením v parteru s možností celoplošného otevření a expanze do přiléhajícího parku, jehož obnova je plánovaná. Západní strana objektů je přístupná schody u kavárny na Komenského náměstí. Terén je zde situován níže v úrovni 2PP a směrem na sever klesá. Jedná se o slepou ulici, na sever neprůchozí. Tato část je intimnější a využitelná spíše studenty. Vstupy do 2PP domu č.p. 85, kde se v navrženém dispozičním řešení nachází kolárna a posilovna s hygienickým zázemím, sjednocuje terasa. V parteru západní fasády domu č.p. 120 je obnoven portál do venkovního dvorku za zdí v úrovni 3PP.

  1. Místo: Mladá Boleslav
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Klient:  Soukromý
  4. Studie: 2021